جهان سانگ

حاج محمود خانی به نام اشک رقیه - جهان سانگ